Menü Kapat

Anlamı
1) (yaklaşık) zaman, çevresinde, sularında, aşağı yukarı, yaklaşık (son ek gibi kullanıldığında ごろ) [isim, zarfsal isim, isim (son ek)]
2) uygun zaman (veya durum)
3) yılın belli zamanı, sezon, mevsim

Meaning
1) (approximate) time, around, about, toward (ごろ when used as a suffix) [noun, adverbial noun, noun (suffix)]
2) suitable time (or condition)
3) time of year, season

眼鏡

Anlamı
1) gözlük [isim]
2) muhakeme, sağduyu, ayırt etme, ayırma yetkisi, yargılama, kavrama, içyüzünü anlama, sezme, anlama (Anlamı めがね ile sınırlı)

Meaning
1) glasses, eyeglasses, spectacles [noun]
2) judgment, judgement, discrimination, discernment, insight (Meaning restricted to めがね)

Anlamı
1) boş zaman, uygun zaman [na-sıfatı, isim]
2) zaman (bir şey yapmak için gereken zaman) (Anlamı ひま , ヒマ ile sınırlı)
3) mola, izin, tatil [na-sıfatı, isim]
4) istifa etmek, çekilmek, ayrılmak, (birini) kovmak, (eş) boşanmak
5) hareketsiz (olma), eli yavaş (Anlamı ひま , ヒマ ile sınırlı) [na-sıfatı]
6) ayrılma, bırakma, terketme (Anlamı いとま ile sınırlı) [isim]

Meaning
1) spare time, free time, leisure [na-adjective, noun]
2) time (e.g. time it takes to do something) (Meaning restricted to ひま , ヒマ)
3) time off, day off, vacation, holiday, leave [na-adjective, noun]
4) quitting (one’s job), firing someone, divorcing (one’s spouse)
5) (being) inactive, (of one’s business) slow (Meaning restricted to ひま , ヒマ) [na-adjective]
6) leaving, departing (Meaning restricted to いとま ) [noun]

Anlamı
1) ne, hangi (‘no’ edatı alabilir) [zamir]
2) kaç, kaç tane (sonrasında sayma birimi kullanılır) (Anlamı なん ile sınırlı) [ön ek]
3) çok sayıda, çok (sonrasında (isteğe bağlı sayı), sayma birimi ve も) (Anlamı なん ile sınırlı)
4) noldu biliyor musun?, bak ne diyeceğim [isim]
5) adı her ne ise, nasıl bir ifadeyle [ünlem]
6) ne? (şaşkınlık ifadesi)
7) hey, hay allah (sinirlilik ifadesi)

Meaning
1) what (May take the particle ‘no’) [pronoun]
2) how many (followed by a counter) (Meaning restricted to なん) [prefix]
3) large number of, many (followed by (optional number), counter and も)(Meaning restricted to なん)
4) you-know-what, that [noun]
5) whatsit, what’s the expression, what do you call them [interjection]
6) what? (expressing surprise)
7) hey! (expressing anger or irritability)

Anlamı
1) tuz, sofra tuzu (özellikle しお) [isim]
2) tuz (sodyum klorür, kalsiyum sülfat vs.) (özellikle えん) [kimya terimi]
3) sıkıntı, zahmet, sorun (Anlamı しお ile sınırlı)
4) tuzluluk (Anlamı しお ile sınırlı) [yiyecek terimi]

Meaning
1) salt (i.e. sodium chloride), common salt, table salt (esp. しお) [noun]
2) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.) (esp. えん) [chemistry term]
3) hardship, toil, trouble (Meaning restricted to しお)
4) saltiness (Meaning restricted to しお) [food term]

一日

Anlamı
1) ayın ilk günü (genellikle 一日 or 1日) [isim]
2) ayın ilk 10 günü (Anlamı ついたち ile sınırlı) [arkaik]

Meaning
1) first day of the month (usu. 一日 or 1日) [noun]
2) first ten days of the lunar month (Meaning restricted to ついたち) [archaism]