Menü Kapat

一つ

Anlamı
1) bir, 1 [sayısal]
2) evvela, önce ( sık sık maddelenmiş liste için) [isim]
3) sadece (bir isimden sonra)
4) bile (fiilin olumsuz çekiminden sonra)
5) hemen, şimdi, biraz önce [zarfsal isim]

Meaning
1) one [numeric]
2) for one thing (often used in itemized lists) [noun]
3) only (after a noun)
4) (not) even (with a verb in negative form)
5) just (e.g. “just try it”) [adverbial noun]

Anlamı
1) ilk önce, evvela, en önce, ilk olarak, öncelikle [zarfsal isim]
2) bununla birlikte, yine de, buna rağmen [bağlaç]
3) başlangıç (no edatı alabilir.) [isim]

Meaning
1) in the first place, to begin with, from the start, originally, ab initio [adverbial noun]
2) after all, anyway, actually, well, …, … on earth (e.g. “what on earth?”), … in the world (e.g. “why in the world?”) [conjunction]
3) beginning, start (May take the particle ‘no’) [noun]

その他

Anlamı
1) vs., vesaire, vb., ve benzeri, geri kalan, bunun dışında, başkaca, falan, filan [bağlaç, zarfsal isim]

Meaning
1) etc., otherwise, besides, in addition, the rest, the others, and so forth [conjunction, adverbial noun]

その上

Anlamı
1) ayrıca, bundan başka, ilaveten, bir de [bağlaç, zarfsal isim]
2) üstünde, üstüne, üstelik, yanı sıra

Meaning
1) in addition, furthermore [conjunction, adverbial noun]
2) above (which), on top of (which)

この頃

Anlamı
1) bugünler, günümüz, bugünlerde, günümüzde, bu sıralar, son zamanlarda, yakınlarda [zarfsal isim, isim (zamansal)]

Meaning
1) these days, nowadays, now, at present, recently, lately [adverbial noun, temporal noun]

この間

Anlamı
1) geçen gün, birkaç gün önce, geçenlerde, geçen günlerde [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) bu arada, bu sürede, tam bu sırada, bir yandan da, bunlar olduğu sırada (Bu anlam このかん ile sınırlıdır.)

Meaning
1) the other day, lately, recently, during this period [adverbial noun, temporal noun]
2) meanwhile, in the meantime (Meaning restricted to このかん)