Menü Kapat

最後 | son | end | さいご |

Anlamı
1) son, sonuç [isim]
2) son, en sonraki, sonuncu (‘no’ edatı alabilir)
3) demeye kalmadan, hemen akabinde (çoğu kez olumsuz sonuçları olan) [ifade]
4) birinin son anları [arkaizm, isim]

Meaning
1) end, conclusion [noun]
2) last, final, latest, most recent (May take the particle ‘no’)
3) no sooner than, once, right after [expression]
4) one’s final moments [archaism, noun]

お陰様で | şükürler olsun | thankfully |

Anlamı
1) şükürler olsun, bereket versin ki, çok şükür, Allahın inayetiyle [kibar dil, ifade]
2) sizin iyiliğiniz sayenizde, yardımınız sayesinde, çabalarınız sayesinde [kibar dil, ifade]

Meaning
1) thankfully, fortunately, luckily, by God’s grace, under the gods’ shadow [polite language, expression]
2) thanks to your (his, their, everyone’s, etc.) kindness, thanks to your assistance, thanks to your support, thanks to your efforts [polite language, expression]

挨拶 | selam | greeting | あいさつ |

Anlamı
1) selam, selamlar, selamlama, selam verme, biriyle karşılaşıldığında veya biriyle vedalaşırken kullanılan kibar bir ifade kalıbı (‘no’ edatı alabilir) [isim, ‘suru’ yardımcı fiilini alan isim veya sıfat-fiil]
2) özür ifadesi, sempati, tebrik etme vs. için kullanılan kibar bir ifade kalıbı
3) konuşma (tebrik veya minnettarlık), nutuk, söylev
4) cevap, yanıt, karşılık
5) öç, intikam [argo]
6) ince bir şey söylemek için (kaba bir söze alaylı karşılık vermek için kullanılır; genellikle ご挨拶 biçiminde kullanılır.) [mizahi terim, ifade]
7) görüşme, konuşma ( aydınlanma seviyesini tespit etmek için başka bir Zen pratisyeni ile) (orijinal anlamı)
8) bağlantı (insanlar arası), dostluk [arkaik, isim]
9) aracılık, arabuluculuk, uzlaştırıcı [arkaik]

Meaning
1) greeting, greetings, salutation, salute, polite set phrase used when meeting or parting from somebody (May take the particle ‘no’) [noun, noun or participle which takes the aux. verb suru]
2) polite set phrase used to express apology, sympathy, congratulations, etc.
3) speech (congratulatory or appreciative), address
4) reply, response
5) revenge, retaliation [slang]
6) a fine thing to say (used sarcastically as a response to a rude remark; usu. in the form of ご挨拶) [humorous term, expression]
7) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (orig. meaning)
8) relationship (between people), connection [archaism, noun]
9) intervention, mediation, mediator [archaism]