Menü Kapat

凄い | korkunç, müthiş | terrible | すごい |

Anlamı
1) korkunç, müthiş, dehşetli, heybetli [i-sıfatı]
2) şaşırtıcı (örn. güç), harika (örn. beceri), şahane, fevkalade [i-sıfatı]
3) büyük ölçüde, muazzam (miktar) [i-sıfatı]
4) çok, çok fazla, son derece [konuşma dili, i-sıfatı]

Meaning
1) terrible, dreadful [i-adjective]
2) amazing (e.g. of strength), great (e.g. of skills), wonderful, terrific [i-adjective]
3) to a great extent, vast (in numbers) [i-adjective]
4) awfully, very, immensely [colloquialism, i-adjective]

空気 | hava | air | くうき |

Anlamı
1) hava, atmosfer [isim]
2) ruh hali, keyfiyet [isim]
3) olmayan biri, hiç göze çarpmayan biri [isim, konuşma dili, deyimsel ifade]

Meaning
1) air, atmosphere [noun]
2) mood, situation [noun]
3) someone with no presence, someone who doesn’t stand out at all [noun, colloquialism, idiomatic expression]

うそ | 嘘 | yalan, uydurma | lie |

Anlamı
1) yalan, uydurma (‘no’ edatı alabilir) [isim]
2) yanlış, hata, yanlışlık
3) akılsızca hareket, kötü karar [isim]
4) asla olmaz!, mümkünü yok!, asla!, katiyen!, inanılmaz!, öyle mi?, cidden mi?, Hay Allah! [konuşma dili, ünlem]

Meaning
1) lie, fib, falsehood, untruth (May take the particle ‘no’) [noun]
2) mistake, error
3) unwise move, bad decision [noun]
4) no way!, unbelievable!, really?! [colloquialism, interjection]

瓦斯 | gaz | gas | ガス |

Anlamı
1) gaz (maddenin hali, örn. zehirli gaz, doğal gaz) [isim]
2) benzin, gazolin, gaz, petrol
3) yoğun sis, kalın sis tabakası
4) gaz sobası, gaz fırını, gazlı ocak [kısaltma]
5) (mide ve bağırsaktaki) gaz, midede gaz toplanması, flatulans [konuşma dili]

Meaning
1) gas (state of matter, e.g. poison gas, natural gas) [noun]
2) gasoline, gas, petrol
3) dense fog, thick fog
4) gas stove, gas cooker, gas range [abbreviation]
5) flatulence, gas, wind, fart [colloquialism]

も | de, dahi, hem | too, also |

Anlamı
1) de, dahi, hem, hem de, ayrıca, üstelik (negatif cümlelerde) [edat]
2) hem A hem de B, A ve B, ne A ne de B (negatif cümlelerde) (AもBも gibi)
3) bile, dahi, hatta, üstelik, kadar, bile, olduğu sürece, sürece, şartıyla, yeter ki (miktar vs. ile ilgili şüphenin olmadığını veya vurgulamak için kullanılır.)
4) bile, olsa bile, rağmen, olsa da, öyle de olsa (〜ても, 〜でも, 〜とも vs. gibi sık sık)
5) daha, daha fazla, bundan başka, çok, fazla şey, fazlalık, tekrar, yine, gene, yeniden, bir daha [konuşma dili, kısaltma, zarf]

Meaning
1) too, also, in addition, as well, (not) either (in a negative sentence) [particle]
2) both A and B, A as well as B, neither A nor B (in a negative sentence) (as AもBも)
3) even, as much as, as many as, as far as, as long as, no less than, no fewer than (used for emphasis or to express absence of doubt regarding a quantity, etc.)
4) even if, even though, although, in spite of (often as 〜ても, 〜でも, 〜とも, etc.)
5) further, more, again, another, the other [colloquialism, abbreviation, adverb]

あか | 赤 | kırmızı | red |

Anlamı
1) kırmızı, kızıl [isim]
2) kırmızımsı, kırmızılı renk
3) kırmızı, komünist (sık sık アカ biçiminde kullanılır) [konuşma dili]
4) kırmızı (trafik) ışığı [kısaltma]
5) kırmızı mürekkep (finans alanında veya düzeltme), kırmızılı [kısaltma]
6) bütün, tam, toplam, tutar, mükemmel (‘no’ edatı alabilir)
7) bakır (Cu) (Anlamı 赤 ile sınırlı) [kısaltma, isim]
8) kırmızı şiir kurdele kartı (hanafuda oyunu) [kısaltma]

Meaning
1) red, crimson, scarlet [noun]
2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange)
3) Red (i.e. communist) (often written as アカ) [colloquialism]
4) red light (traffic) [abbreviation]
5) red ink (i.e. in finance or proof-reading), (in) the red [abbreviation]
6) complete, total, perfect, obvious (May take the particle ‘no’)
7) copper (Cu) (Meaning restricted to 赤) [abbreviation, noun]
8) red poetry ribbon card (in hanafuda) [abbreviation]

はこ | 箱 | kutu, sandık | box |

Anlamı
1) kutu, sandık [isim]
2) vagon, kabin, yolcu bölümü (tren, balon, zeplin vs.)
3) şamisen kutusu, şamisen
4) kamu binası, devlet binası (sık sık ハコ da yazılır) [konuşma dili]
5) bir geyşanın şamisen kutusunu taşıyan adam [arkaik]
6) bebek bezi, çiş bezi [arkaik]
7) kutu (veya kutulanmış eşya) sayma birimi [son ek, sayma birimi]

Meaning
1) box, case, chest, package, pack, crate [noun]
2) car (of a train, etc.)
3) shamisen case, shamisen
4) public building, community building (often written as ハコ) [colloquialism]
5) man who carries a geisha’s shamisen [archaism]
6) receptacle for human waste, feces (faeces) [archaism]
7) counter for boxes (or boxed objects) [suffix, counter]

あたま | 頭 | baş, kafa | head |

Anlamı
1) baş, kafa [isim]
2) saç, saçlar, tüy
3) akıl, us, zihin, bellek, beyin, zekâ (Anlamı あたま ile kısıtlı)
4) lider, önder, şef, baş, reis, amir
5) üst, tepe, uç
6) başlangıç, baş, çıkış noktası
7) kişi, insan, adam (Anlamı あたま ile kısıtlı)
8) bir kanjinin üst yapısındaki parça/çizim (Anlamı かしら ile sınırlı)
9) çift, eş, iki parçadan oluşan şey (Anlamı あたま ile kısıtlı) [Çin dominosu terimi, konuşma dili]

Meaning
1) head [noun]
2) hair (on one’s head)
3) mind, brains, intellect (Meaning restricted to あたま)
4) leader, chief, boss, captain
5) top, tip
6) beginning, start
7) head, person (Meaning restricted to あたま)
8) top structural component of a kanji (Meaning restricted to かしら)
9) pair (Meaning restricted to あたま) [mahjong term, colloquialism]

頼む | rica etmek | to request | たのむ |

Anlamı
1) rica etmek, istemek, talep etmek [godan fiili, geçişli fiil]
2) aramak, sipariş vermek, rezerve etmek
3) emanet etmek, bırakmak
4) güvenmek (özellikle 恃む)
5) lütfen, rica ederim, lütfen yapar mısın? [konuşma dili, ünlem]

Meaning
1) to request, to beg, to ask [godan verb, transitive verb]
2) to call, to order, to reserve
3) to entrust to
4) to rely on (esp. 恃む)
5) please, please do [colloquialism, interjection]