Menü Kapat

か | (soru eki) mı? | is it? |

Anlamı
1) (soru eki) mı?, mi? , değil mi? (cümle sonunda kullanılır; soru belirtir (konuşurken sık kullanılır)) [edat]
2) veya, olsa da olmasa da, -se de -mese de (alternetaif seçeneklerden sonra)
3) bazı, kimi, bir (örn, bir şey, birisi, bazıları) (soru zamirinden sonra)
4) hmm, ha (şüphe, belirsizlik vs. belirtmek için; bazen diğer edatlardan sonra)
5) çok, pek, gayet (vurgu ön eki; genelde sıfattan önce) [ön ek]
6) -lı, -li, -ca, -ce (sıfat veya zarf yapma son eki; çekimsiz bir kelimeden sonra) [son ek]
7) bu şekilde, böyle [arkaik, zarf]

Meaning
1) yes?, no?, isn’t it?, is it? (used at sentence-end; indicates a question (sometimes rhetorical)) [particle]
2) or, whether or not (after each alternative)
3) some- (e.g. something, someone) (after an interrogative)
4) hmm, huh (indicates doubt, uncertainty, etc.; sometimes after other particles)
5) very (emphatic prefix; usu. before an adjective) [prefix]
6) -al, -ial, -ic, -ical, -ish, -y (suffix forming adjectives or adverbs; after an indeclinable word) [suffix]
7) in that way [archaism, adverb]

ちゅう | 中 | orta | medium |

Anlamı
1) orta, ortadaki, aradaki [isim, ön ek, son ek]
2) ılım, ılımlılık, ölçülülük, ölçülü olma [isim]
3) orta okul [kısaltma]
4) Çin [kısaltma]
5) (kitap) ikinci cilt, (3 ciltlik) orta cilt
6) iken, esnasında, boyunca, sırasında, süresince [isim (son ek)]
7) içinde, dışında

Meaning
1) medium, average, middle [noun, prefix, suffix]
2) moderation [noun]
3) middle school [abbreviation]
4) China [abbreviation]
5) volume two (of three) [abbreviation]
6) during (a certain time when one did or is doing something), under (construction, etc.), while [noun (suffix)]
7) in, out of, of the

なに | 何 | ne, hangi | what |

Anlamı
1) ne, hangi (‘no’ edatı alabilir) [zamir]
2) kaç, kaç tane (sonrasında sayma birimi kullanılır) (Anlamı なん ile sınırlı) [ön ek]
3) çok sayıda, çok (sonrasında (isteğe bağlı sayı), sayma birimi ve も) (Anlamı なん ile sınırlı)
4) noldu biliyor musun?, bak ne diyeceğim [isim]
5) adı her ne ise, nasıl bir ifadeyle [ünlem]
6) ne? (şaşkınlık ifadesi)
7) hey, hay allah (sinirlilik ifadesi)

Meaning
1) what (May take the particle ‘no’) [pronoun]
2) how many (followed by a counter) (Meaning restricted to なん) [prefix]
3) large number of, many (followed by (optional number), counter and も)(Meaning restricted to なん)
4) you-know-what, that [noun]
5) whatsit, what’s the expression, what do you call them [interjection]
6) what? (expressing surprise)
7) hey! (expressing anger or irritability)

ほん | 本 | kitap | book |

Anlamı
1) kitap, cilt [isim]
2) bu, bu kadar, böyle [ön ek]
3) asıl, esas, başlıca, ana, temel
4) gerçek, hakiki, doğru
5) uzun silindirik nesnelerin sayımı, film, TV programı vs. sayımı, maçlardaki gollerin sayımı, telefon çağrılarının sayımı için kullanılır. (Bazen ぼん veya ぽん diye söylendiği de olur.) [son ek, sayma birimi]

Meaning
1) book, volume, script [noun]
2) this, present [prefix]
3) main, head
4) real, regular
5) counter for long cylindrical things, counter for films, TV shows, etc., counter for goals, home runs, etc., counter for telephone calls (sometimes pronounced ぼん or ぽん) [suffix, counter]

もの | 物 | şey, konu | thing |

Anlamı
1) şey, konu, madde [isim]
2) eşya, eşya, özel eşya, kişisel eşya (〜のもの, 〜のもん gibi)
3) şey, bir şey
4) kalite, nitelik
5) sebep, neden, gerekçe
6) duygu, düşünce vs. vurgulamak için, geçmişte sıkça olan bir olayı (fiilin geçmiş zaman çekiminen sonra) göstermek için, genel eğilimi göstermek için, olması zorunlu olan bir şeyi göstermek için kullanılır. (〜ものだ biçiminde sıkça kullanılır. )
7) … olarak sınıflandırılmış öğe, ile ilgili öğe… , … türünde çalışmak [isim (ön ek)]
8) nedeni … , nedeni için…
9) nasılsa, her nasılsa, bir dereceye kadar, bir parça, oldukça (Anlamı もの ile sınırlı) [ön ek]
10) gerçekten, hakikaten, içtenlikle (Anlamı もの ile sınırlı)

Meaning
1) thing, object, article, stuff, substance [noun]
2) one’s things, possessions, property, belongings (as 〜のもの, 〜のもん)
3) things, something, anything, everything, nothing
4) quality
5) reason, the way of things
6) used to emphasize emotion, judgment, etc., used to indicate a common occurrence in the past (after a verb in past tense), used to indicate a general tendency, used to indicate something that should happen ( often used as 〜ものだ)
7) item classified as …, item related to …, work in the genre of … [noun (suffix)]
8) cause of …, cause for …
9) somehow, somewhat, for some reason (Meaning restricted to もの) [prefix]
10) really, truly (Meaning restricted to もの)

ふく | 服 | giysi | clothes |

Anlamı
1) giysi, elbise (özellikle Batı kıyafetleri) [isim, isim (ön ek)]
2) ilaç dozu, çay yudumu, sigara nefesi vs. için sayma birimi [sayma birimi, ön ek]

Meaning
1) clothes (esp. Western clothes) [noun, noun (prefix)]
2) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc. [counter, suffix]

乍ら | iken, -ken | while | ながら |

Anlamı
1) iken, -ken, -diği halde, -mekle birlikte [edat]
2) karşın, rağmen, olduğu halde
3) bütün, tüm, hep, her, her ikisi, her ikisi de
4) gibi
5) başka bir şey yaparken (aynı zamanda) [ön ek]

Meaning
1) while, during, as [particle]
2) while, although, though, despite, in spite of, notwithstanding
3) all, both
4) as (e.g. “as always”, “as long ago”), in (e.g. “in tears”)
5) while doing something else (at the same time) [prefix]