Menü Kapat

客 | misafir | guest | きゃく |

Anlamı
1) misafir, konuk [isim]
2) müşteri, alışveriş eden kimse, seyirci, dinleyici, turist, gezgin, yolcu [isim]
3) misafirleri ağırlamak için kullanılan kap sayma birimi [sayma birimi]

Meaning
1) guest, visitor [noun]
2) customer, client, shopper, spectator, audience, tourist, sightseer, passenger [noun]
3) counter for containers used to entertain guests [counter]

にち | 日 | pazar günü | sunday |

Anlamı
1) pazar, pazar günü [kısaltma, isim]
2) gün (ay) (んち veya ち hem de) [son ek]
3) gün sayma birimi (んち veya ち hem de) [son ek, sayma birimi]
4) Japonya [kısaltma, isim, isim (son ek), isim (ön ek)]

Meaning
1) Sunday [abbreviation, noun]
2) day (of the month) (also んち or ち) [suffix]
3) counter for days (also んち or ち) [suffix, counter]
4) Japan [abbreviation, noun, noun (suffix), noun (prefix)]

はこ | 箱 | kutu, sandık | box |

Anlamı
1) kutu, sandık [isim]
2) vagon, kabin, yolcu bölümü (tren, balon, zeplin vs.)
3) şamisen kutusu, şamisen
4) kamu binası, devlet binası (sık sık ハコ da yazılır) [konuşma dili]
5) bir geyşanın şamisen kutusunu taşıyan adam [arkaik]
6) bebek bezi, çiş bezi [arkaik]
7) kutu (veya kutulanmış eşya) sayma birimi [son ek, sayma birimi]

Meaning
1) box, case, chest, package, pack, crate [noun]
2) car (of a train, etc.)
3) shamisen case, shamisen
4) public building, community building (often written as ハコ) [colloquialism]
5) man who carries a geisha’s shamisen [archaism]
6) receptacle for human waste, feces (faeces) [archaism]
7) counter for boxes (or boxed objects) [suffix, counter]

もん | 門 | kapı, geçit | gate |

Anlamı
1) kapı, geçit [isim, isim (son ek)]
2) bir ustanın öğretilerine dayanarak öğrenme yöntemi (Anlamı もん ile sınırlı)
3) bölünme (Anlamı もん ile sınırlı) [biyoloji terimi]
4) (askeri) top sayma birimi (Anlamı もん ile sınırlı) [sayma birimi]

Meaning
1) gate [noun, noun (suffix)]
2) branch of learning based on the teachings of a single master (Meaning restricted to もん)
3) division, phylum (Meaning restricted to もん) [biology term]
4) counter for cannons (Meaning restricted to もん) [counter]

ひき | 匹 | kumaş topu | roll of cloth |

Anlamı
1) küçükbaş hayvanları saymak için (Anlamı ひき ile kısıtlı) [sayma birimi]
2) kumaş topu saymak için
3) at (beygir) sayma birimi (Anlamı ひき ile kısıtlı) [arkaik]
4) kumaş topu/rulo [isim] 

Meaning
1) counter for small animals (Meaning restricted to ひき) [counter]
2) counter for rolls of cloth (two han in size)
3) counter for horses (Meaning restricted to き) [archaism]
4) roll of cloth [noun]