Menü Kapat

最近 | geçenlerde | recently | さいきん |

Anlamı
1) geçenlerde, son zamanlarda, yakınlarda, bugünlerde, günümüzde, şu anda (‘no’ edatı alabilir) [zarfsal isim, isim (zamansal)]
2) en yakın (‘no’ edatı alabilir)

Meaning
1) recently, lately, these days, nowadays, right now (May take the particle ‘no’) [adverbial noun, noun (temporal)]
2) nearest, closest (May take the particle ‘no’)

間 | boşluk | space | あいだ |

Anlamı
1) boşluk, aralık, mesafe [zarfsal isim, isim]
2) zaman, fasıla, ara [isim (zamansal)]
3) süre, müddet, dönem [zarfsal isim, isim, isim (zamansal)]
4) bağ, bağıntı, ilgi, ilişki, alâka, münasebet [zarfsal isim, isim]
5) üyeler (içinde, arasında) [zarfsal isim, isim]
6) nedeniyle, yüzünden (Anlamı あいだ ile sınırlı) [arkaik, bağlaç]

Meaning
1) space (between), gap, interval, distance [adverbial noun, noun]
2) time (between), pause, break [temporal noun]
3) span (temporal or spatial), stretch, period (while) [adverbial noun, noun, temporal noun]
4) relationship (between, among) [adverbial noun, noun]
5) members (within, among) [adverbial noun, noun]
6) due to, because of (Meaning restricted to あいだ) [archaism, conjunction]

一杯 | dolu | full | いっぱい |

Anlamı
1) bir kap dolusu gerekli miktar (örn. fincan dolusu, kaşık dolusu, vs.), bir içimlik miktar (‘no’ edatı alabilir) [isim, zarf, na-sıfatı]
2) dolu [na-sıfatı]
3) bir kalamar, ahtapot, yengeç, vs. bir bot, kayık [isim]
4) tamamen, tamamıyla, tam kapasite (‘no’ edatı alabilir) [zarf, na-sıfatı]
5) çok, epey, hayli
6) hepsi … , tümü … [isim (son ek), zarfsal isim]

Meaning
1) amount necessary to fill a container (e.g. cupful, spoonful, etc.), drink (usu. alcoholic) (May take the particle ‘no’) [noun, adverb, na-adjective]
2) full [na-adjective]
3) one squid, octopus, crab, etc., one boat [noun]
4) fully, to capacity (May take the particle ‘no’) [adverb, na-adjective]
5) a lot, much
6) all of …, the entire … [noun (suffix), adverbial noun]